Prawo do odstąpienia od umowy

Informacje na temat odstąpienia od umowy.

 

8.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres sklepu cieply-dom24.pl  podany w niniejszym Regulaminie. Prosimy o zgłoszenie tego faktu mailem bok@cieply-dom24.pl

8.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

8.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez cieply-dom24.pl przed upływem terminu 14 dni od zawarcia  umowy;
  • nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  • dostarczania prasy

więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie sklepu w dziale odstąpienie od umowy

Przesyłka Musi być wysłana tą samą usługą wysyłki jaką została zamówiona i wysłana przez sklep do klienta, pod wcześniej umówiony z BOK adres. 

Ten wymóg jest podyktowany formą bezpieczeństwa produktu, który jest zwracany. Nie jest dopuszczalne, aby np zamówić produkt zamówić i odesłać go pocztą polska bez ubezpieczenia, bez poinformowania sklepu. Uszkodzenie produktu podczas takiej wysyłki jest rozliczane na koszt kuriera w kierunku do klienta, a nie sklepu.  Sklep nie odbierze tak wysłanego produktu

Dlatego bardzo ważne jest rodzaj wysyłki, usługi i rodzaj opakowania i jego staranność oraz ubezpieczenie cennych przedmiotów.  Kurier w wysyłce standardowej bez ubezpieczenia odpowiada do kwoty 323 zł, kupując droższy produkt proszę zadbać o produkt  

 

Nie uprzedzone wysypki nie będą odbierane przez sklep ani jego pracowników - bez wcześniejszego uprzedzenia drogą mailową z poniższego wzoru dokumentu.

 

Odstąpienie od umowy nie obowiązuje firm, które zamówiły towar do dalszej odsprzedaży na podstawie faktury lub zakupu po cenach hurtowych, Takie przypadki rozpatrujemy indywidualnie


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przykładowy tekst oświadczenia o odstąpieniu od umowy jaki prosimy przysłać ww przypadku 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem serwisu Allegro w dniu .................... nr aukcji/zamówienia ..................... której przedmiotem był zakup ........................................................................................... .

Jednocześnie informuję, że przesyłkę zawierającą zakupiony przeze mnie towar otrzymałem w dniu ………………...

Mając powyższe na uwadze, zwracam towar i równocześnie wnoszę, na podstawie art. 13 ust. 1 ww. ustawy, o wydanie pisemnego poświadczenia o zwrocie świadczenia.

Zwrotu wpłaconej przeze mnie kwoty w wysokości …………, na którą składa się cena towaru oraz koszt jego przesyłki[1], proszę dokonać na następujący rachunek bankowy:

Bank: ………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku: ……………………………………………………………………………………..

 

........................................

                                                                                                                      /podpis konsumenta/

[1] Koszty i ubezpieczenie przesyłki  zwrotnej (po skutecznym odstąpieniu od umowy) obciążają konsumenta. Przytoczony rozkład ciężaru ponoszonych przez strony kosztów przesyłek wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. (sygn. sprawy C-511/08) interpretującego Dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość.